6804-40-80SS
 
6804-40-80SS_DIM
 
6804-40-80SS
6804-40-80SS
Toilet Tissue Holder
衛生紙架組

材質:  銅

顏色 :  鎳-刷線-啞光臘 884

Download
6804-40-80SS Dimension mm

6804-40-80SS Installation

6804-40-80SS SketchUp

 


  1. 掛件底座以渾厚、圓滾的錐體延伸為主設計。
  2. 銅材質產品表面刷線,不易在表面留下指紋。6804-41-80SS


 
  6804-41-80SS  
                 
  衛生紙架組(有蓋)  
                 
  1,208